NEMKO tar i bruk logistikkløsning fra APX systems ved alle sine lokasjoner i Norge og internasjonalt.

Tore Ledaal, Senior President i Nemko tar imot oss i deres hovedkvarter på Lysaker. Nemko har med stadig økende oppdragsmengde møtt utfordringer med intern logistikk. Med ny logistikkløsning fra APX systems, har Nemko kunnet bytte ut manuelle rutiner med digitaliserte løsninger som ivaretar full kontroll med hvor objektene er til enhver tid.

Nemko tilbyr produkttesting, sertifisering, inspeksjonstjenester og markedstilgang for elektroniske produkter og komponenter til markeder i hele verden. Hvert år har de ca. 20.000 produkter inne til testing. For de prosjektansvarlige har det vært en stor utfordring å kunne holde øye med i hvilket stadium i testprosedyrene de ulike produktene befinner seg. Med manuelle rutiner så har dette vært uoversiktlig og tungvint. Nå med ny digitalisert løsning oppnår de full oversikt for alle parter. Nå kan de følge produktet på sin vei gjennom alle testprosedyrer frem til endelig sertifisering.

NEMKO Logo

Selve testingen av et nytt produkt går gjennom flere stasjoner før det hele er klart. Ved pålogging til systemet benytter den ansatte sitt adgangskort. Først tas produktet imot i varemottak. Produktet blir merket med en GS1-strekkode og blir så registrert og knyttet opp mot en prosjekteier. Prosjekteier som har ansvaret for produktet varsles via e-post så snart varen er tatt imot og lagt på lager. Prosjekteier og andre med tilgang til informasjon kan følge prosessen for testing av sine produkter. Nemko vil etterhvert gi sine kunder og oppdragsgivere tilgang til informasjon knyttet til sine oppdrag gjennom en egen kundeportal.

Produktet flyttes videre til flere stasjoner for testing av ulike påkjenninger. Det kan være temperaturtester, rystelser, el-spenningsnivåer, med flere. For hver stasjon produktet kommer til så blir produktet skannet med en håndskanner og systemet oppdaterer nå hvor i prosessen produktet befinner seg. Prosjekteier holdes oppdatert underveis og kan følge prosessen.

Bilde: Tore demonstrerer hvordan han kan logge seg på systemet med sitt ansatt kort.

APX systems leverer løsningen sD2 Logistics, en systemløsning for logistikkstyring, integrert med eget ERP. Software og hardware levert som intelligent systemløsning, der alt henger sammen og hvor data- og vareflyt optimaliseres.

FAKTA OM SD2 LOGISTICS

  • Kan integreres med nær sagt alle ERP / økonomisystemer
  • Styrer alle logistikkfunksjoner som varemottak, merking, lagring, lokasjonsstyring, plukk, sammenstilling og utekspedering
  • Automatisk oppdatering av integrerte systemer i sanntid
  • Automatisk generering av dokumenter og EDI meldinger ved utsendelse, herunder ASN / pakkseddel nivå 3
  • Kan etablere fakturagrunnlag som overføres til ERP / økonomisystem
  • Fjerner alle manuelle arbeidsprosesser som er gjenstand for tidsbruk og feil
  • Integreres med hardware så som PDA / håndterminaler, merkemaskiner / etikettskrivere, leseutstyr for truck, osv
  • Sørger for korrekt merking etter globale merkestandarder som gjør at alle i verdikjeden kan lese informasjonen maskinelt

 

Hvilke fordeler tilfører så den nye løsningen til Nemko?

Åpenbart gir det de ansatte en helt ny hverdag der de alle har oversikt over og status på alle pågående prosjekter til enhver tid. Den ansatte kan følge produktet som er inne til testing og sertifisering. Nå vet de hvor langt produktet har kommet i prosessen. Dette gir mulighet for sporing, det gir tilgang på statistikk som f.eks. hvor mye tid som er gått med til å gjennomføre nødvendige tester. Erfaringer de gjør seg kan tas vare på og dersom man ser at det oppstår flaskehalser så kan disse lukes bort. Fordi man er tilstede i flere land gir det mulighet til benchmarking av prosessene mot hverandre. Slik kan man finne frem til beste praksis og effektivisere prosessene ytterligere.

I tillegg til sporing av testobjekt, skal vi også bygge inn en database over testutstyr i samme løsning. Det er en annen fordel man oppnår er å ha oversikt over eget måleutstyr og verktøy. Disse skal typisk kalibreres eller til reparasjon med jevne mellomrom. Nå har man fått et verktøy til å holde orden på når neste kalibrering skal finne sted for det enkelte verktøy. Den ansvarlige får tilsendt en mail med beskjed når verktøyet skal inn til kalibrering. Også her kan den ansatte følge prosessen underveis.

Videre gir systemet fordeler i form av mindre tid til å finne frem informasjon om det enkelte produkts underveis i testprosedyren. Den prosjektansvarlige kan enkelt følge med på sine prosjekter. Fordi man har startet en reise med bruk av digitale verktøy så gir dette fremtidige muligheter for spissing av prosedyrer og enda forbedrede rutiner. Det vil også gi nye muligheter for å dele testresultatene med Nemko sine kunder. Her ser man for seg fremtidige konkurransefordeler. Alt i alt, så vil løsningen gi økt kapasitet og en oversikt man tidligere ikke hadde tilgang til på samme måte.

Hva betyr så dette for kundereisen til Nemko sine kunder?

Nemko vil med løsningen fra APX systems kunne tilby kundene transparens i produksjonsprosessen. Kunden kan med en web løsning følge prosessen og få innsyn slik at de kan følge sitt eget produkt frem mot sertifisering. Dette vil gjøre kundereisen til Nemko sine kunder smidigere og gi en langt bedre kommunikasjon av hvordan prosessen frem mot godkjent sertifisering foregår.

I disse dager ruller Nemko løsningen ut internasjonalt!

Etter en vellykket etablering og testperiode i Norge, så er det nå klart for internasjonal lansering. Alt nødvendig utstyr av hardware slik som etikettskrivere, PC-er, skjermer og håndskannere kjøpes inn i Norge og monteres og gjøres klart før utsendelse til brukersted. De ansatte har fått være med på Use Case og har hatt mulighet til å påvirke den endelige standarden for hvordan arbeidet skal utføres. Nå skal alle jobbe etter de samme prosessene og metodene. APX systems har laget et «plug and play» system, som er tilpasset det enkelte rom ved de ulike Nemko lokasjonene ute i verden.

Les også i Logistikk & Ledelse, deres artikkel her; https://www.tungt.no/logistikk/nemko-tar-i-bruk-norsk-logistikklosning-i-atte-land-6877576

Løsningen med sD2 logistics, er også en løsning for fremtiden

Det er en trend i dag at man ønsker sporingsløsninger for sirkulær økonomi. Nemko møter et ønske om dette stadig oftere fra sine kunder. Nemko er i stand til å sende ut en fullverdig dokumentpakke til virksomheter i hele verden. Testingen og en godkjent sertifisering gir markedstilgang til hele verden. Nemko’s kunnskaper om lokale tilpasninger av krav rundt om i verden er stor og er viktig for å oppnå en enklere markedstilgang for kundene. Nemko kan veilede dem gjennom jungelen av mulige markedskanaler og hjelpe dem til å ta riktige valg.

Hvordan ble Tore kjent med APX systems som leverandør av logistikk løsninger?

Gjennom en annonse i Teknisk Ukeblad ble Tore gjort oppmerksom på APX systems som leverandør av intelligente logistikk løsninger. Selv om Tore også søkte potensielle leverandører internasjonalt, så falt valget på APX systems. Valget ble gjort på bakgrunn av en god løsning med nærhet til leverandør, god oppfølging og en leverandør som fikk det hele til å spille. Ønske om et felles system med en løsning som har én database som gir tilgang for alle, ble mulig.

Tore anser dette for å være første steg der man har satt i gang en digitaliseringsprosess. Neste steg vil være å gjøre løsningen tilgjengelig gjennom en kundeportal med en web løsning.

Tore uttrykker stor tilfredshet med valget av APX systems som leverandør. Samarbeidet har fungert veldig fint. Det har foregått smooth og det har vært enkelt å få på plass endringer og tilpasninger underveis. Internt har Nemko hatt full kontroll på integrasjon, slik at det har vært korte beslutningsveier frem til målet.

Vi i APX systems takker for oppdraget og tilliten som er oss vist. Prosjektet har vært både spennende og interessant. Vi vil også gjerne få skryte litt av Nemko og samarbeidet med Tore. Det har vært et godt samarbeid med driv og god fremdrift.

FAKTA om Nemko

Etablert 1933. Nemko var tidligere et delvis statlig organ som hadde i oppgave å teste og sertifisere nye elektriske komponenter før de slapp inn på markedet i Norge. Det ble omgjort til en privat stiftelse i 1990 da EØS samarbeidet ble inngått. . Firmaet har mer enn 80 års erfaring fra dette arbeidet. I dag er Nemko organisert som en stiftelse, et lite selskap i internasjonal målestokk, med ca. 530 ansatte internasjonalt. Nemko opererer i dag internasjonalt i totalt 8 land, der hovedkontoret er i Norge. De er forøvrig tilstede i USA, Canada, Taiwan, Kina, Korea, Tyskland og Italia med laboratorier, i tillegg til salgskontorer i en rekke andre lokasjoner og rundt om i verden.

FAKTA om APX systems

APX systems AS er et norsk programvarehus som leverer intelligente, integrerbare, systemløsninger bestående av egenprodusert programvare kombinert med hardware. Logistikkløsningen sD2 Logistics integreres gjerne opp mot kundens ERP/økonomisystem.

APX systems benytter ulike teknologier som databærer, strekkodemerking basert på globale (GS1) merkestandarder, QR / Datamatrix, RFID og GPS. APX systems tilbyr gjennom mer enn 20 år også implementering av en rekke EDI formater og meldinger for sine kunder

Firmaet holder til på Bryn i Oslo, avdelingskontor på Oppdal og har eget datterselskap i Colombo, Sri Lanka og har totalt 17 ansatte. Nøkkelferdige systemløsninger fra APX systems finnes i alle vertikaler / bransjer, både offentlig og privat og omfatter blant annet logistikk, produksjon, transport, bygg, retail og helse.